SKIP TO CONTENT
INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Stellantis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Stellantis Polska") , stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także „Serwis”).

2. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Stellantis Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Stellantis Polska Sp. z o.o., w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

  •  udzielanie informacji na temat oferty Stellantis Polska Sp. z o.o. wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,
  •  kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Stellantis Polska Sp. z o.o.,
  •  udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska Sp. z o.o. w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

3.1.1 połączenie z siecią Internet
3.1.2 przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.


3.2 Pozostałe warunki

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Stellantis Polska Sp. z o.o., niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

 4. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

4.1. Zgoda

4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

  • akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,
  • podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.


4.2 Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

4.3 Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

 

 5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Stellantis Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacyrights-peugeot@mpsa.com lub pocztą tradycyjną na adres: Stellantis Polska Sp. z o.o., Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa.

5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Stellantis Polska Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stellantis Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.