INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

1. PUBLIKOWANIE I HOSTING

 

Strona www.PEUGEOT.fr jest opublikowana przez PEUGEOT AUTOMOBILES, spółkę akcyjną o kapitale 172 711 770 euro, której siedziba znajduje się pod adresem: 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Wersalu pod numerem B 552 144 503. Nr identyfikacyjny: FR 23552144503 - APE 7010Z SIRET N° : 552 144 50301271 Telefon: 01 55 94 81 00

Tel.: 01.55.94.81.00


Wydawcy:

 

- Dyrektor wydawniczy:

 

- Redaktor prowadzący: 

 

 

Hosting:

 

Grupa PSA

2. DEFINICJE

Nota prawna: odnosi się do niniejszego dokumentu.

 

Strona: odnosi się do strony internetowej pod adresem.

 

Treść: odnosi się w szczególności do informacji udostępnianych użytkownikom przez PEUGEOT AUTOMOBILES, do których można uzyskać dostęp na stronie internetowej.

 

Użytkownik: odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z witryny.

3. PRZEDMIOT

Niniejszy dokument stanowi notę prawną witryny. Celem tego dokumentu jest określenie zasad i warunków dotyczących sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z zawartością witryny. Zastrzega się, że dostęp do zawartości witryny jest uzależniony od przestrzegania niniejszej noty prawnej, jak opisano w niniejszym dokumencie.

4. ZGODA I ZMIANY

4.1. Zgoda

PEUGEOT AUTOMOBILES udostępnia zawartość strony pod warunkiem, że użytkownik zastosuje się do najnowszej wersji noty prawnej. PEUGEOT AUTOMOBILES zaleca, aby użytkownik regularnie zapoznawał się z najnowszą wersją niniejszej noty prawnej.

 

W każdym przypadku uznaje się, że użytkownik zaakceptował notę prawną uzyskując dostęp do zawartości witryny. Uzyskując dostęp do zawartości witryny, użytkownik wyraża zgodę na najnowszą wersję noty prawnej.

 

4.2. Modyfikacja

PEUGEOT AUTOMOBILES może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmodyfikować niniejszą notę prawną lub zawartość strony. PEUGEOT AUTOMOBILES zaleca, aby użytkownik regularnie zapoznawał się z najnowszą wersją niniejszej noty prawnej.

 

Uznaje się, że użytkownik zaakceptował najnowszą wersję za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do zawartości strony.

5. DANE OSOBOWE

Dostęp do strony jest możliwy bez konieczności ujawniania przez użytkownika swojej tożsamości lub innych danych osobowych.

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze Oświadczenie o ochronie prywatności w artykule 23.

6. PLIKI COOKIES

Niniejsza strona używa plików cookies. Przy każdej wizycie na stronie użytkownik jest informowany, że w używanej przeglądarce internetowej mogą być automatycznie instalowane pliki cookies.

 

Cookies to pliki przechowywane na dysku twardym użytkownika, które ułatwiają nawigację po stronie internetowej  i zbierają dane na temat korzystania z witryny.

 

Te pliki nie przechowują żadnych danych osobowych.

 

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookies, zapoznaj się z naszą polityką zarządzania plikami cookies w sekcji „Polityka zarządzania plikami cookie”.

7. SPORY – MEDIACJA KONSUMENCKA

Médiation CMFM jest podmiotem zajmującym się mediacją konsumencką wpisanym na listę CECMC (Komisja ds. Oceny i Regulacji Mediacji Konsumenckich) od 30 czerwca 2017 r.

Médiation CMFM będzie prowadzić mediacje w sporach pomiędzy klientem a marką PEUGEOT Automobiles w sposób polubowny. 

 

W przypadku sporu prawnego między stronami, firma ta będzie dążyć do znalezienia polubownego rozwiązania. W przypadku braku polubownego porozumienia, informujemy konsumenta, zgodnie z artykułem L.211-3 francuskiego kodeksu konsumenckiego, że przed skierowaniem sprawy do właściwych sądów i po złożeniu pisemnej skargi w dziale obsługi klienta PEUGEOT AUTOMOBILES, którego adres znajduje się w zakładce "Kontakt", istnieje możliwość skorzystania z usług mediatora wpisanego na listę mediatorów sporządzoną przez Komisję ds. oceny i regulacji mediacji konsumenckich, zgodnie z artykułem L.615-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego, nieodpłatnie, poprzez:

 

 • formularz kontaktowy na stronie mediationcmfm.fr.
 • wysłanie listu na adres: Médiation Cmfm, 19 avenue d'Italie - 75013 PARIS

 

Konsument ma swobodę przyjęcia lub odrzucenia mediacji, a w przypadku skorzystania z mediacji, każda ze stron ma swobodę przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora.

 

Jeżeli nie dojdzie do polubownego porozumienia, nie skorzysta się z mediacji lub strony odrzucą rozwiązanie zaproponowane przez mediatora, spór konsumencki zostanie skierowany do sądu zgodnie z zasadami prawa powszechnego.

 

Jeżeli spór pomiędzy marką PEUGEOT Automobiles a klientem biznesowym nie może zostać rozwiązany polubownie, sprawa nie będzie rozpatrywana przez mediatora i zostanie skierowana do sądu właściwego dla siedziby firmy.  Ta nowa procedura wynika z transpozycji z dnia 1 stycznia 2016 r. europejskiej dyrektywy dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek oferowania konsumentom bezpłatnej procedury mediacyjnej dostępnej drogą pocztową lub internetową.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Médiation CMFM: www.mediationcmfm.fr

8. DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI

Zawartość strony jest dostępna za pośrednictwem Internetu.

 

Wszelkie koszty związane z dostępem do treści – zarówno sprzętu komputerowego, oprogramowania, jak i dostępu do Internetu – leżą po stronie użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie sobie sprawnego sprzętu komputerowego i połączenia z Internetem.

Użytkownik oświadcza, że akceptuje właściwości i ograniczenia Internetu oraz że jest świadomy sposobu funkcjonowania sieci internetowej, w szczególności w zakresie wydajności technicznej, czasu reakcji przy dostępie do treści, składaniu zapytań lub przekazywaniu informacji, ryzyka przerw w świadczeniu usług oraz, bardziej ogólnie, ryzyka związanego z korzystaniem z połączenia internetowego i przesyłaniem danych. PEUGEOT AUTOMOBILES stosuje wszelkie uzasadnione środki, jakimi dysponuje, aby zapewnić dobrej jakości dostęp do zawartości. Należy jednak pamiętać, że firma PEUGEOT AUTOMOBILES nie jest do tego zobligowana.

9. KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się stosować do najnowszej noty prawnej i gwarantuje firmie PEUGEOT AUTOMOBILES, że nie dopuści się nielegalnego, niezgodnego z przepisami i/lub nieuprawnionego wykorzystania treści.

Treści te są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu. W szczególności użytkownik powinien powstrzymać się od wykorzystywania całości lub części treści do działalności komercyjnej lub zarobkowej.

 

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności do niewykorzystywania jej do wyświetlania, pobierania, wysyłania lub przekazywania jakichkolwiek treści:

 

 • o charakterze agresywnym lub mogące naruszyć czyjąś godność, naruszających zasadę równości mężczyzn i kobiet lub naruszających obowiązek ochrony dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez produkcję, przekazywanie i rozpowszechnianie wiadomości o charakterze agresywnym, pornograficznym lub mogących naruszyć godność osobistą;
 • zachęcających do popełniania przestępstw i wykroczeń;
 • zachęcających do używania substancji zabronionych
 • prowokujących lub mogących prowokować do dyskryminacji, nienawiści, przemocy ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne lub narodowość
 • które są niezgodne z prawem, szkodliwe, stanowiące groźby, obraźliwe, nękające, zniesławiające, obelżywe, wulgarne, obsceniczne, zagrażające prywatności innych osób lub mogące kogokolwiek urazić;
 • które wprowadzają w błąd innych użytkowników, uzurpując sobie prawa do cudzych nazwisk lub nazw firm;
 • które naruszają prawa osób trzecich, takie jak między innymi wszelkie tajemnice handlowe, tajemnice firmowe, informacje poufne, znaki towarowe, patenty lub ogólnie, wszelkie prawa własności przemysłowej lub intelektualnej, lub wszelkie inne prawa związane z informacjami lub treściami chronionymi prawem autorskim;
 • obejmujących, ale nie ograniczających się do wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych kodów lub programów zaprojektowanych w celu wyłączenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania i sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego.

 

Użytkownik zobowiązuje się do:

 

 • regularnego zapoznawania się z notą prawną i stosowania się do niej,
 • nie gromadzenia i nie przechowywania danych osobowych innych użytkowników,
 • nie nękania, w jakikolwiek sposób, innego użytkownika lub innych użytkowników,
 • nie utrudniania ani zakłócania funkcjonowania strony.

10. OGRANICZONY DOSTĘP

W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej noty prawnej, dostęp do strony zostanie automatycznie zablokowany, bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań prawnych, które mogą zostać podjęte przez PEUGEOT AUTOMOBILES oraz wszelkich odszkodowań i odsetek, których użytkownik może się domagać.

11. LINKI HIPERTEKSTOWE

Nie wszystkie strony zawierające link do witryny (link hipertekstowy przekierowujący na tę witrynę lub z niej pochodzący), są kontrolowane przez PEUGEOT AUTOMOBILES.

W związku z tym PEUGEOT AUTOMOBILES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność tych stron, ich zawartość, reklamy, produkty lub usługi, które są dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tych stron.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Użytkownik został poinformowany o tym, że zawartość strony:

a) jest chroniona prawem autorskim: może to dotyczyć w szczególności fotografii, artykułów, rysunków, sekwencji animowanych, ...

b) jest chroniona prawami autorskimi do wzorów przemysłowych: dotyczy to w szczególności modeli samochodów przedstawionych na stronie;

c) jest chroniona prawem znaków towarowych: w szczególności marka „PEUGEOT”, „motyw lwa” (stanowiący logo PEUGEOT AUTOMOBILES) oraz marki modeli samochodów pojawiających się na stronie.

 

Chronione treści są własnością PEUGEOT AUTOMOBILES lub osób trzecich, które zostały upoważnione do ich wykorzystania przez PEUGEOT AUTOMOBILES.

 

W związku z powyższym, jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie, przedstawianie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie, komercjalizacja, zarówno częściowo jak i w całości, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na jakimkolwiek nośniku (papierowym, cyfrowym, itp.),  jakiejkolwiek z treści jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody PEUGEOT AUTOMOBILES, poza wyjątkami określonymi w artykule L 122. 5 Kodeksu Własności Intelektualnej, i które w przeciwnym razie stanowi naruszenie praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej i/lub znaków towarowych i będzie podlegać sankcjom karnym i cywilnym przewidzianym przez obowiązujące przepisy.

13. GWARANCJE

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia firmy PEUGEOT AUTOMOBILES przed jakimikolwiek działaniami podjętymi przeciwko niej lub jakąkolwiek skargą wniesioną przeciwko niej przez osobę trzecią w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryny w sposób niezgodny z najnowszą notą prawną. Gwarancja obejmuje wszelkie kwoty, które firma PEUGEOT AUTOMOBILES może być zobowiązany zapłacić, z jakiegokolwiek powodu, w tym opłaty prawne i koszty sądowe, które zostaną ustalone lub zasądzone.

 

Korzystanie z tej strony nie jest objęte żadną gwarancją. PEUGEOT AUTOMOBILES nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do korzystania użytkownika ze strony, a w szczególności w odniesieniu do dostępności, trafności, aktualności, niezawodności i użyteczności strony oraz jej zawartości.

Podobnie, PEUGEOT AUTOMOBILES nie gwarantuje, że treści te spełnią oczekiwania użytkownika.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z tej strony i jej zawartości. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie PEUGEOT AUTOMOBILES może ponieść w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów prawa i/lub regulacji i/lub przepisów obowiązujących podczas korzystania z witryny lub jej zawartości.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEUGEOT AUTOMOBILES

PEUGEOT AUTOMOBILES nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu, w tym między innymi z powodu modyfikacji, zawieszenia lub niedostępności strony internetowej i/lub jej zawartości.

 

PEUGEOT AUTOMOBILES nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za niezawodność transmisji danych, czas dostępu lub jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do Internetu lub sieci  połączonych. PEUGEOT AUTOMOBILES nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sieci zapewniających dostęp do strony, całkowitą lub częściową niedostępność treści wynikającą w szczególności z winy operatora telekomunikacyjnego, za błędy w transmisji, problemy związane z bezpieczeństwem transmisji, a także za awarię sprzętu internetowego lub linii telefonicznej użytkownika.

 

Firma PEUGEOT AUTOMOBILES może być zmuszona do wyłączenia zawartości strony w celu jej konserwacji. Użytkownicy zostaną powiadomieni o przerwie w działaniu poprzez komunikat na stronie głównej serwisu lub w inny sposób. PEUGEOT AUTOMOBILES w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w działaniu witryny i nie przyznaje z tego tytułu żadnego odszkodowania.

W żadnych okolicznościach firma PEUGEOT AUTOMOBILES nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub  pośrednie, a w szczególności za jakiekolwiek straty materialne, handlowe, moralne i finansowe, w tym utratę zysków, danych lub oprogramowania, spowodowane, pochodzące lub oparte na korzystaniu ze strony internetowej i/lub jej zawartości.

 

Dealer PEUGEOT, który przedstawi ofertę handlową na kanałach prywatnych użytkownika Internetu ponosi wyłączną odpowiedzialność za tę ofertę. PEUGEOT AUTOMOBILES nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności.

16. INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH

Treści wyświetlane na stronach witryny są oparte na technologii dostępnej w momencie wprowadzania poszczególnych stron do sieci lub ich aktualizacji.

 

Produkty wyświetlane na tej stronie są dostępne w kontynentalnej części Francji (z wyłączeniem Korsyki). Mogą się one różnić w zależności od kraju i mogą nie być dostępne na całym świecie.

 

W każdym przypadku treści zawarte na tej stronie służą do celów informacyjnych i nie mają wartości wiążącej.

 

Ponadto, wszystkie wyświetlane ceny są maksymalnymi zalecanymi cenami detalicznymi.

17. ZARZĄDZANIE HASŁAMI

PEUGEOT AUTOMOBILES udostępnia użytkownikowi różne obszary strony internetowej, w których może on uzyskać dostęp do specjalnych usług. Aby uzyskać dostęp do tych obszarów, użytkownik musi wprowadzić swoje dane logowania i hasło. Dane te są ściśle prywatne i użytkownik musi zachować je w tajemnicy. W związku z tym użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie swojego hasła, a PEUGEOT AUTOMOBILES nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z tych obszarów i/lub hasła. Użytkownik musi poinformować PEUGEOT AUTOMOBILES o każdym przypadku nieuprawnionego użycia jego hasła lub konta oraz wylogować się po każdej wizycie na stronie.

18. AKTUALIZACJE

PEUGEOT zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszych Ogólnych warunków bez uprzedzenia, w tym całej treści, produktów lub usług prezentowanych na stronie.

 

Wszystkie zmiany są wiążące dla użytkowników, którzy muszą zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi przy każdym logowaniu.

 

19. INFORMACJE O FINANSOWANIU

Wszystkie oferty finansowania na stronie www.peugeot.fr są uwarunkowane przyjęciem wniosku przez CREDIPAR, francuską spółkę akcyjną o kapitale 138 517 008 euro, 12 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre 317 425 981.

 

Ponieważ oferty i stawki są warunkowe i zależą od przyjęcia wniosku przez CREDIPAR, informacje wyświetlane na stronie nie są wiążące, a rejestracja na stronie nie stanowi oferty finansowania.

 

CREDIPAR może zatwierdzić lub odrzucić wniosek wyłącznie poprzez podpisanie istniejącej oferty finansowania i otrzymanie wymaganego dowodu tożsamości i majątku za pośrednictwem członka sieci PEUGEOT, z którym klient jest w kontakcie.

 

CREDIPAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmiany ofert zamieszczonych na stronie www.peugeot.fr.

19. INFORMACJE O FINANSOWANIU

Wszystkie oferty finansowania na stronie www.peugeot.fr są uwarunkowane przyjęciem wniosku przez CREDIPAR, francuską spółkę akcyjną o kapitale 138 517 008 euro, 9 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS, RCS Nanterre 317 425 981.

 

Ponieważ oferty i stawki są warunkowe i zależą od przyjęcia wniosku przez CREDIPAR, informacje wyświetlane na stronie nie są wiążące, a rejestracja na stronie nie stanowi oferty finansowania.

 

CREDIPAR może zatwierdzić lub odrzucić wniosek wyłącznie poprzez podpisanie istniejącej oferty finansowania i otrzymanie wymaganego dowodu tożsamości i majątku za pośrednictwem członka sieci PEUGEOT, z którym klient jest w kontakcie.

 

CREDIPAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zmiany ofert zamieszczonych na stronie www.peugeot.fr.

20. INFORMACJE DODATKOWE

Jeżeli którakolwiek z klauzul zostanie unieważniona, zostanie ona uznana za niebyłą i nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych klauzul. Nieskorzystanie przez PEUGEOT AUTOMOBILES z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej instrukcji obsługi nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

21. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Strona oraz niniejsza nota prawna podlegają prawu francuskiemu.

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z interpretacją i/lub stosowaniem się do niniejszej noty prawnej, muszą być przedmiotem próby polubownego rozwiązania.

W przypadku braku polubownego rozwiązania, spór zostanie przekazany do właściwych sądów w Paryżu.

22. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Aby uzyskać więcej informacji na temat PEUGEOT, swoich praw oraz sposobu, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z naszą  polityką prywatności.